Какво представлява изсушаването?

Изсушаването на въздуха е процес на намаляване на количествотo водни пари във въздуха, чрез използването на подходящ метод:

Понижаване на температурата на въздуха под точката на оросяване, което предизивква конденз на водата. Tози метод се нарича кондезационен. Това явление може да се наблюдава, когато извадим охладена напитка от хладилника, опаковката бързо се покрива с кондезационни капки. Това се случва, защото температурата на въздуха около опаковката започва да пада под точката на оросяване. Този метод се използва при изсушителите на въздух, посредством хладилен компресор.

Изсушаване на водни пари чрез използване на хигроскопични субстанции се нарича адсорбционен метод.


Следващите методи на изсушаване се използват в практиката:

Отопляване и вентилация
Това е най-популярният метод, но той е неефективен и не икономичен.

Кондензационно изсушаване
Превръща водните пари в кондензат. Този метод е по-ефективен и икономичен в сравнение с отопляване и вентилация

Сорбционно сушене(адсорбция и абсорбция)
Премахва водата от въздуха чрез абсорбирането и. Това е най-ефективният метод.


В зависимост от метода, има два вида изсушаване:

затворена верига
когато няма обмен на въздух между изсушаваното помещение и въздуха отвън
например, когато сушим с кондезационен изсушител

Отворена верига
Когато има частичен или цялостен обмен на въздуха между изсушаваното помещение и
въздуха отвън използва се предимно в климатични системи

Важни термини

Точка на оросяване - температура, при която водни капки кондензират във въздуха при определена начална температура и влажност. Когато въздуха е 100% наситен, не може да абсорбира повече вода, последващо понижаване на температурата ще причини воден конденз по повърхностите, които са с температура, близка до тази, която причинява 100% насищане.

Кондензация на водни пари - трансформация на водна пара във въздуха от газообразно в течно състояние (кондензация) или твърдо състояние (замразяване, сублимация).

Хигроскопично вещество - може да бъде воден разтвор на калциев хлорид и магнезиев хлорид, разтвор на литиев хлорид, силикагел, калиев хлорид, активиран алуминий, калциев хлорид, соли на литиев хлорид и литиев бромид.